Projekce staveb

V rámci projekční činnosti pro klienty zajišťujeme komplexní dodávky projektových dokumentací ve všech požadovaných stupních.

 • Stávající stavy, pasporty objektů, veřejných prostranství, sportovišť, zajišťování sond
 • Architektonické a urbanistické studie včetně jednoduchých vizualizací(více viz Architektonické návrhy)
 • Projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby, aj.
 • Projektové dokumentace pro získání financí z dotačních programů (více viz Administrace dotací)
 • Průkazy energetické náročnosti budov (více viz Energetika)
 • Specializované části projektové dokumentace – stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, technické zařízení budov (zdravotně technické instalace, vytápění včetně nových zdrojů tepla, silnoproudá a slaboproudé elektrotechnika, vzduchotechnika a chlazení, plynoinstalace, FVE systémy, bleskosvod, aj.) dopravní řešení stavby
 • Průzkumy staveniště – hydrogeologické a inženýrsko-geologické posudky, měření radonu (v půdním vzduchu, ve stávajících stavbách), výškopisné a polohopisné zaměření pozemků a staveb, atmogeochemický průzkum, výtažné a odtahové zkoušky, korozní průzkum, aj.
 • Stavebně technické posouzení stávajících staveb včetně potřebných sondážních prací.
 • Návrhy interiérů zejména jako součást celkového projektu, nespecializujeme se samostatně na interiéry
 • Ke všem stupňům projektových dokumentací provádíme autorský dozor.
 • Dále provádíme i technické dozory stavebníka (více viz Dozory realizací)

Naše společnost se zaobírá zejména projekty novostaveb či rekonstrukcí těchto druhů objektů:

Sportovní hala Těrlicko

Pozemní stavby

 • Občanská výstavba (školy, školky, kulturní domy, knihovny, multifunkční domy, administrativní budovy, aj.)
 • Bytová výstavba (rodinné domy, bytové domy, aj.)
 • Rekreační objekty a areály
 • Kulturní památky (kostely, radnice, fary, měšťanské domy, aj.)
 • Sportovní haly a venkovní sportoviště

Inženýrská činnost (IČ)

 • Zajištění vyjádření jednotlivých správců inženýrských a dopravních sítí a dotčených orgánů státní správy
 • Zajištění územního rozhodnutí / územního souhlasu nebo územně-plánovací informace
 • Zajištění stavebního povolení / ohlášení stavby
 • Zajištění společného souhlasu / společného povolení

Fotovoltaické systémy

 • Zpracování studií pro umístění FVE
 • Zpracování ekonomické analýzy projektu
 • Zpracování energetické analýzy projektu
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, provedení stavby
 • Provádíme projekty instalací na všech typech budov (střechách, fasádách apod.)
 • Provádíme projekty instalací na pozemcích.
 • Zajišťujeme souhlasy s připojením systému do distribuční sítě.

Další činnosti zajišťované naší společností

 • Dopravní stavby (parkoviště a zpevněné plochy, chodníky a místní komunikace, cyklostezky, aj.)
 • Vodohospodářské stavby (domovní čističky odpadních vod, vsakovací systémy, aj)

Dozory realizací

Naše společnost nabízí komplexní služby v zastoupení investora v oblasti výkonu Technického dozoru stavby a Koordinátora BOZP na staveništi. Dlouholeté zkušenosti ve výkonu Technického dozoru stavby a Koordinátora bezpečnosti na stavbách Vám zaručuje maximální spokojenost během celé realizace díla.

Technický dozor stavby zajišťuje:

 • kontrolu dodržování veškerých technických a technologických předpisů
 • kontrolu plnění uzavřené smlouvy mezi stavebníkem a generálním dodavatelem stavby
 • dodržování rozpočtu stavby včetně kontroly fakturací
 • plnění termínu stavby včetně harmonogramu stavby
 • komunikuje s příslušnými úřady
 • investorsko-inženýrskou činnost
 • soulad prováděných prací s projektovou dokumentací
 • kontrolu stavebního deníku včetně jeho řádného vedení

Zajišťování činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Fáze činnosti:

 1. Přípravná fáze stavby
 • konzultuje s projektantem přehled rizik stavby k prováděné stavbě
 • zpracovává oznámení o zahájení stavebních prací
 • zpracovává plán BOZP na staveništi
 • zpracovává přehled právních a normativních předpisů
 1. Fáze prevence rizik
 • vypracovává návrh vhodných opatření BOZP
 • průběžné hodnocení rizik
 1. Fáze v oblasti kontroly
 • dodržování pracovních postupů
 • dodržování právních a ostatních předpisů
 • plnění navržených opatření

Základní škola, Osek nad Bečvou

Administrace dotací

Společnost zajišťuje dotace napříč spektrem dotačních programů. Kompletní administrace projektu včetně monitoringu po dobu udržitelnosti projektu zahrnuje tyto činnosti:

 • Podání žádosti o podporu – optimalizace projektu, kontrola formální správnosti, přijatelnosti a její vypracování.
 • Administrace dotace do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace – odeslání povinných příloh a management veřejné zakázky
 • Manažerské řízení přípravy do ŽoP – řízení dotačního projektu do odeslání žádosti o platbu (ŽoP). Zahrnuje administraci projektu z hlediska odeslání výběrového řízení, komunikace s poskytovatelem dotace, odesílání zpráv o realizaci, řešení povinné publicity projektu a administraci žádosti o platbu včetně kontroly finančních podkladů.
 • Manažerské řízení přípravy – monitoring – Zahrnuje monitoring projektu, včetně odesílání zpráv o udržitelnosti, zpracování závěrečného hodnocení akce pro ukončení projektu.

Muzeum Klobouky u Brna

Energetika

 • Energeticky úsporné projekty financované ze soukromých zdrojů (projekty typů EPC, PPP, a další…)
 • Průkazy en. náročnosti budov (PENB)
 • Energetické audity (EA)
 • Energetické posudky nebo posouzení pro dotace v celém spektru  dotačních programů
 • Energetické hodnocení pro dotační program Nová zelená úsporám
 • Energetické studie, které lze mimo jiné použít i pro dotační program EFEKT

Penzion ve Valašském Meziříčí

Architektonické návrhy

Architektonické návrhy jsou základním kamenem pro úspěšnou stavbu i rekonstrukci. Díky tomuto kroku je možné předejít nedostatkům a problémům, které jinak vznikají až při projektování, realizaci i užívání. Variantními návrhy, odbornými konzultacemi a názory z praxe získáte vyvážené řešení z hlediska prostoru, energie, estetiky a individuální řešení na míru dle vašich nároků.

Architektonické návrhy zahrnují:

 • Studie budov – zformování představ a potřeb klienta do optimálního a uceleného konceptu, dispoziční, hmotové a materiálové řešení objektu včetně okolí, jednoduché prostorové vizualizace
 • Urbanistické studie – zhodnocení specifických problémů dotčeného území, základní koncepce prostorového řešení, vizualizace návrhu
 • Návrhy interiérů zejména jako součást celkového projektu, originální řešení na míru, koncepční, barevné a materiálové návrhy, vizualizace navrženého interiéru

Studie - Multifunkční objekt za KD, Střítež

Veřejné zakázky

Komplexní realizace výběrových a zadávacích řízení v souladu s požadavky poskytovatelů podpory a požadavky zákona.

 • Příprava zakázky
 • Zpracování zadávací dokumentace
 • Administrace zadávacích a výběrových řízení
 • Administrace hodnocení nabídek
 • Ukončení zakázky

Reality

 • Kompletní realitní servis
 • Zprostředkování prodeje nemovitosti, zastoupení klienta
 • Výkupy nemovitosti za tržní ceny
 • Garance vrácení rezervační zálohy
 • Zajištění financování nemovitosti- hypoteční servis
 • Pojištění nemovitosti
 • Právní služby, advokátní úschova
 • Zajištění vkladu do katastru nemovitostí

Zástavba lokality Topolová, Těrlicko

Neváhejte nás kontaktovat

Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi se vám budeme věnovat.

Kontaktovat